GIA教育
世界寶石學最高權威‧一個傳統的教育及研究機構

GIA 珠宝设计课程是一套系统化、有效率的珠宝设计学习过程,让您在短时间学得珠宝设计之必要方法。发展珠宝设计技巧去创造及运用不同的色彩,绘出实际宝石尺寸及细部之设计。学习如何使珠宝设计具美感并顾及避免镶工时产生问题与珠宝设计作品长期配戴时之舒适性。 您将经由 GIA 珠宝设计讲师密集的训练及专业的指导,学习到如何由草图到绘出宝石、金属及珠宝首饰,在珠宝设计课程结束时,学生将展示出完全装裱好的珠宝设计作品邀朋友来参观 。

 
GIA中国课表与学费

中国大陆
课 程 开课日期 开课时间 学费 (USD) 线上报名
  上海-全日制
研究宝石家课程 03.05.2021~09.17.2021 電洽
研究宝石家课程 06.25.2021~01.21.2022 電洽
钻石课程    03.05.2021~04.30.2021 電洽
钻石课程  06.25.2021~08.20.2021 電洽
钻石课程 10.05.2021 ~ 12.10.2021 電洽
有色宝石课程 04.30.2021~09.17.2021 電洽
有色宝石课程 08.20.2021~01.21.2022 電洽
珠宝设计课程 12.04.2020~02.05.2021 電洽
珠宝设计课程 05.21.2021~07.13.2021 電洽
珠宝设计课程 10.22.2021~12.24.2021 電洽
  上海-业余制
钻石课程周末班 03.13.2021~06.05.2021 電洽
钻石课程周末班 06.26.2021~09.11.2021 電洽
有色宝石课程周末班 06.12.2021~01.23.2022 電洽
  上海-实习班
钻石分级实习班 05.10.2021~05.14.2021 電洽
钻石分级实习班 12.06.2021~12.10.2021 電洽
宝石鉴定实习班 05.20.2021~05.24.2021 電洽
宝石鉴定实习班 12.16.2021~12.20.2021 電洽
有色宝石分级实习班 05.16.2021~05.18.2021 電洽
有色宝石分级实习班 12.12.2021~12.14.2021 電洽
  上海-实习教室
实习教室开放时间 11.30.2020 ~ 12.04.2020
实习教室开放时间 12.07.2020 ~ 12.11.2020
实习教室开放时间 12.14.2020 ~ 12.18.2020
  深圳-全日制
研究宝石家课程 05.21.2021~12.17.2021 電洽
钻石课程 11.27.2020~01.22.2021 電洽
钻石课程 05.21.2021~07.16.2021 電洽
有色宝石课程 07.16.2021~12.17.2021 電洽
珠宝设计课程 09.18.2020~11.20.2020 電洽
珠宝设计课程 03.05.2021~05.07.2021 電洽
  深圳-业余制
钻石课程周末班 03.21.2021~06.13.2021 電洽
钻石课程周末班 08.08.2021~11.14.2021 電洽
  深圳-实习班
  深圳-实习教室

关于GIAGIA教育鉴定所学术研究资讯校友园地仪器与书籍联络我们   

网站设计

最佳浏览分辨率为1024x768

版权所有 © GIA Taiwan All Rights Reserved.   10551 台北市松山区南京东路 3 段 270 号 3F 电话:02-27719391 传真:02-27719921